top of page
Snímek obrazovky 2021-08-28 v 16.22.47.png
logo_edited.png

O PROJEKTU

Školní stravování nabídne denně stravu asi 2 milionům dětí. Strava je vydávána pět dnů v týdnu, s výjimkou prázdnin, svátků a dnů ředitelského volna je to bezmála deset měsíců v roce.  Vydáno je tak téměř 400 milionů pokrmů ročně. 

 

Kvalita každodenní stravy i v rámci školního stravování má velký vliv na zdraví, zejména pak u dětí, které rostou a vyvíjejí se. Přestože jídlo v našich životech hraje důležitou a velmi příjemnou roli, je systém školního stravování popelkou v celém kolosu školství.

 

Z popelky se však může stát královnou plesu. Jen je k tomu zapotřebí spojit síly, přesně pojmenovat slabá místa a najít jasná a konkrétní řešeni, která by pomohla zvýšit a kontrolovat kvalitu školního stravování. 

 

Na stejný standard kvality poskytované stravy v rámci školního stravování by měly mít nárok všechny děti.
Projekt Máme to na talíři (dále jen MTNT) chce pojmenovat právě tyto standardy kvality a navrhnout systém pravidelného hodnocení ukazatelů kvality, který by vedl k tomu, že se celý systém bude vyvíjet a postupně zkvalitňovat.

Systém školního stravování je velice složitý a do jeho kvality se promítá řada oblastí (které na první pohled ani nemusí být patrné). V každé z nich lze najít více či méně prostoru pro zlepšení. Ale jedno je jasné, je potřeba se zabývat všemi oblastmi, protože všechny spolu neoddělitelně souvisí a vzájemně se ovlivňují.

ozubena-kola-text.png

Doposud se vždy řešily problémy, které právě hořely a na systém se nenahlíželo jako na celek. Nejvíce se setkáváme s kritikou pokrmů na talíři, ale než se na talíř v dostatečné výživové a senzorické kvalitě dostanou, předchází tomu řada kroků a pokud uniknou pozornosti, nikdy nebude výsledek, jaký bychom si pro děti každodenně přáli.

 

V současné době je v rámci MTNT pro každou oblast vytvořena skupina pečlivě vybraných odborníků, kteří vypracovávají standardy kvality. Tedy jakési uživatelsky příjemné a srozumitelné návody, co je potřeba udělat pro to, aby v dané oblasti byla zajištěna kvalita.

 

Tyto návody budou postupně vkládány na tento web a školní jídelny budou moci tato pravidla uplatňovat ve své praxi.
V rámci projektu MTNT se nám daří spojovat dvě oblasti, které vždy fungovaly odděleně, a to vědu a gastronomii. Věda musí definovat jaké nutriční parametry má strava plnit pro děti, nemocné i zdravé lidi, seniory a gastronomie dodá profesionální cestu, jak se k takovému výsledku dostat přes správně zvolené suroviny, kulinářské techniky včetně atraktivního vzhledu pokrmu.  

 

Nedílnou součástí celého projektu, na kterou nesmíme zapomínat je vnímání školního stravování širokou veřejností a celkové klima uvnitř systému, dovolili jsme si proto zvolit vlastní názvosloví, které nyní není úplně v souladu s legislativou.

 

Školní jídelna, která splňuje standardy kvality ve všech oblastech je pro nás školní restaurací. Do ní chodí nikoli strávníci, ale zákazníci, protože právě oni jsou středem pozornosti a je brán ohled na jejich potřeby, chuťové preference, a to vše s ohledem na jejich zdraví. Jsou to oni, kteří by se měli na jídlo těšit a do školní restaurace rádi chodit. Z výuky mají o stravě správné informace a díky nim si budují zodpovědnost ke svému zdraví, lidské práci a přírodě. 

 

Slovo restaurace poprvé použil v roce 1765 pařížský šéfkuchař Boulanger, který poblíž Louvru nabízel „bouillons restaurants“, tedy „posilňující vývary“. Obecnější výraz „restaurace“ se vžil až kolem roku 1850 pro místa, kde se připravují pokrmy a servírují zákazníkům. Slovo „restaurace“ pochází z latinského „restaurare“ a znamená „obnova“. Obnova – energie, zdraví, dobré nálady … Kde jinde by taková „obnova“ měla nastat než ve škole? 

 

V našem projektu v současné době pracuje 17 pilotních školních jídelen, které se vzdělávají v kulinářských technikách, testují ve svých provozech námi navržené standardy a pomáhají nám je připravit tak, aby byly srozumitelné a v praxi bez kompromisů použitelné. Uveřejněné standardy můžete volně využít a zavést je do praxe svých školních jídelen. I zpětná vazba od vás je pro nás důležitá.

 

S gastronomickou stránkou – tedy s recepty, a jejich provozně optimalizovanou přípravou nám pomáhá dobrovolně řada známých kuchařských tváří. Kterým, stejně jako nám není jedno, jak budou děti vnímat gastronomii, jejíž kvalita z velké části může ovlivnit jejich zdraví.

 

Standardy stavíme vždy na vědecky ověřených informacích, příkladech dobré praxe a snažíme se je vypracovat tak, aby byly jednoznačné, konkrétní, srozumitelné a aplikovatelné ve všech provozech.

ruce-tm-modre-ok (kopie).jpg

„Malujeme hřiště a určujeme jasná pravidla,tak aby se nám všem na tom hřišti dobře a fér hrálo. Nic víc, nic míň.“

Náš tým

Náš tým

Realizační tým tvoří sice malá skupina osob, která ale dále spolupracuje s odborníky řady odborných skupin, kteří společně vytvářejí standardy kvality pro různé oblasti školního stravování.   

alexandra-kostalova.JPG

Alexandra Koštálová

alexandra.kostalova@szu.cz

Vystudovala Masarykovu Univerzitu — obor Výživa člověka. V současné době pracuje na  Státním zdravotním ústavu, kde se věnuje prevenci a popularizaci výživy. Je hlavní řešitelkou projektu "Zdravá školní jídelna" a spoluautorkou výživových doporučení „Výživa na vlastní pěst“, které na svůj zdravotnický portál převzalo Ministerstvo zdravotnictví. S Ministerstvem školství spolupracovala na projektu Pohyb a výživa. Přednáší pro odbornou i laickou veřejnost. Je autorkou celé řady publikací.

 

Nyní se pracovně plně věnuje projektu „Máme to na talíři a není nám to jedno“.

jiri-roith.jpeg

Jiří Roith

jr@czechgastronomy.cz

V roce 2010 vystudoval obor „Culinary Arts and restaurant management“ na „International Culinary Schools of Vancouver“. Po svém návrat z Kanady 

založil gastronomický koncept „Z farmy na stůl“ a v roce 2014 založil vzdělávací program Kulinářské umění, který si za hlavní cíl klade změnu standardu

českého gastronomického vzdělávání tak, aby se přiblížilo standardu na světových gastronomických školách. 

 

V roce 2020 spoluzaložil Český gastronomický institut, jehož hlavním cílem a posláním je rozvíjet českou gastronomii společně u jednoho stolu. 

ruce-aplaus-zlute.png
eliska-selinger.jpg

Eliška Selinger

eliska.selinger@szu.cz

Je lékařkou pracující v oboru preventivní medicíny a veřejného zdraví. V současné době pracuje na Státním zdravotním ústavu. V rámci studia na 3.Lékařské fakultě UK absolvovala výzkumné stáže v Itálii, Německu či Norsku. Během studia získala Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy a fakultní grant pro talentované absolventy medicíny Donatio Facultatis Medicinae Tertiae.

 

Výzkumně se věnuje především oboru nutriční epidemiologie. V současné době konkrétně dopadům alternativního stravování na zdraví.

renata-lukasova.jpg

Renata Lukášová

rlukasova@kulinarskeumeni.cz

Vystudovala sociologii na Masarykově Univerzitě a celý svůj profesní život pracuje v cestovním ruchu a pohostinství, její specializace je zákaznická zkušenost. Je v radě Slow Food Prague, byla ambasadorkou Food Revolution Jamie Olivera.

 

V současné době pracuje v Kulinářském umění

Etický kodex

Etický kodex

Přijetím a prosazováním tohoto Kodexu se, v rámci projektu Máme to na talíři a není nám to jedno (dále jen MTNT), snažíme společně zlepšovat pověst a kvalitu školního stravování a posílit schopnost všech spolupracujících partnerů jednat spravedlivě a transparentně na bázi vzájemné dlouhodobé a stálé důvěry.  

  

Tímto se zavazujeme a souhlasíme, že: 

 

 • udržujeme nejvyšší standardy vzájemného chování používáním pouze legálních a etických prostředků ve všech činnostech, 

 • aktivně podporujeme nejvyšší úroveň morální integrity (čestnost, poctivost a bezúhonnost), 

 • aktivně, otevřeně a čestně spolupracujeme s ostatními partnery na rozvoji co nejvyšší kvality systému školního stravování, které ovlivňuje zdraví dětské generace 

 • jsme spravedliví, nestranní a respektujeme zaměstnavatele, zaměstnance, spolupracovníky, konkurenty, zákazníky, veřejnost a veškeré profesionální vztahy,  

 • dbáme na poctivost ve všech veřejných prohlášeních týkajících školního stravování, které v MTNT prezentujeme, 

 • dodržujeme všechny příslušné státní i mezinárodní zákony a předpisy týkající se výživy a gastronomie,  

 • dbáme na bezpečnost při práci,  

 • distancujeme se od vědomého jednání s těmi, kteří používají jakoukoli nucenou práci nebo jinak vykořisťujících pracovních podmínek,  

 • distancujeme se od jakýchkoli nekalých nebo klamavých praktik a vždy prezentujeme naše záměry čestně a otevřeně, 

 • nechováme se diskriminačně v žádném ohledu, ctíme kulturní, národní, věkovou a genderovou rozmanitost,  

 • respektujeme práva ostatních týkající se jejich duševního vlastnictví jako jsou patenty, autorská práva, ochranné známky a obchodní tajemství. Pokud dojde k nechtěnému porušení z neznalosti, neprodleně ho řešíme a napravujeme, 

 • dodržujeme všechny zákony týkající se antimonopolních zákonů a hospodářské soutěže a všechny zákony, které zakazují nekalé nebo neetické obchodní praktiky, 

 • respektujeme konkurenci, nečiníme o ní nepravdivá prohlášení a nekomentujeme její činnost bez dobré víry, 

 • odborné i laické veřejnosti poskytujeme úplné a upřímné informace o všech podstatných podmínkách jakékoli dohody s nimi,  

 • dodržujeme v dobré víře smluvní závazky,  

 • jednáme-li jménem MTNT, činíme tak pozitivně, konstruktivně a profesionálně,  

 • nikdy nedáváme úplatky ani jinou zkorumpovanou platbu v jakékoli formě přímo ani nepřímo nikomu za účelem získání nebo udržení podnikání nebo příznivé akce, ani nenabízíme a nerozšiřujeme jakýkoli nezákonný dar, který je, nebo by mohl být, v rozporu s pravidly organizace nebo by mohl v příjemci vyvolat pocit očekávaného závazku.    

 • v rámci projektu MTNT stanovujeme standardy v různých oblastech, které jsou postavené na faktech, datech a výsledcích výzkumů, tyto standardy formulujeme zcela nezávisle a ve spolupráci s nezávislými odborníky na daná témata.

 • standardy stanovené v rámci projektu MTNT budou vytvářet férové a transparentní prostředí pro všechny subjekty fungující v segmentu školního stravování.

 

Tento Kodex explicitně nestanovuje všechny aspekty etického chování a dobré praxe.

ruce-cervena-palec-nahoru (kopie).jpg
Jak se zapojit

Jak se zapojit

Do projektu jsou zapojeny pilotní školy, které projdou v průběhu let zavedením a testováním všech standardů kvality. Ale i vaše školní jídelna se může zapojit a to tak, že standardy, které zde postupně budeme uveřejňovat můžete zavádět do praxe a psát nám, jak se vám daří či naopak nedaří je plnit. To nám velice pomůže veškeré materiály připravit co nejlépe, aby byly pro všechny srozumitelné a v praxi fungovaly. Můžete se rovněž účastnit našich seminářů či workshopů nebo se aktivně zapojit do online systému vzdělávání (Kulinářské umění).

Kam se podívat na našem webu?

ruka-tm-modra-ukazuje_edited.png
bottom of page